Regulamin

/Regulamin
Regulamin2018-09-13T11:42:47+00:00

1. Strony transakcji
Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel, działający pod firmą – Twój Parkiet Adam Burek, ul. Strzeszyńska 219/1, Poznań 60-479, NIP 781-169-00-77, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.

2. Warunki składania zamówienia
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji zwrotnej od sprzedającego oraz w momencie wpływu na rachunek sprzedawcy lub osobiście w kasie sklepu wpłaty 30 % wartości zamówienia dla zamówień powyżej 1000 zł.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, w przypadku dokonania płatności przelewem bądź gotówką (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy). W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Adam Burek zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Oferta prezentowana na stronach sklepu nie odzwierciedla bieżącego stanu magazynowego sklepu, co oznacza, że nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia prezentowane są na witrynie sklepu są dostępne od ręki. Niektóre z nich (rzadkie egzotyki czy podłogi wybarwiane na zamówienie) muszą zostać sprowadzone, co może trwać nawet kilka miesięcy, w zależności od dostępności produktu u dostawców. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest ustalenie ze Sprzedawcą możliwego terminu jego realizacji.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą zniekształcać obraz struktury lub kolorystyki rzeczywistej produktu wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.

3. Warunki płatności oraz dostawy
Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

  • przelewem na konto sklepu
  • gotówka przy odbiorze osobistym

Adam Burek
UL. Strzeszyńska 219/1
  
60-479 Poznań
Millennium Bank
97 1160 2202 0000 0003 4353 1542

 

Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące do dnia realizacji zamówienia.

Dostawy dokonuje Sprzedawca na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Nabywca wskaże, iż odbioru dokona osobiście w magazynie lub innym miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

W przypadku dostawy przez Sprzedawcę koszt wysyłki zależny jest od ilości zamówionego towaru, powyżej 5.000 tys. zł dostawa jest darmowa, koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. W takim przypadku złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem
Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 3 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w wypadkach świadczenia rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy lub co do towaru o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą albo co do towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony lub ulega szybkiemu zepsuciu. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w zamkniętych pojemnikach nie przysługuje po ich otwarciu. Wyłączenie powyższe nie stanowi przeszkody do składania reklamacji z zarzutem niewłaściwej jakości towaru znajdującego się w pojemniku lub niezgodności zawartości pojemnika z jego oznaczeniem lub ofertą sklepu.

5. Gwarancja
Każdy produkt objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, która obejmuje wady uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Nabywca ma obowiązek przestrzegania instrukcji montażu oraz używania towaru zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez odbiorcę towaru listu przewozowego, że odebrał towar bez wad.

Warunkiem reklamacji towaru w czasie jego użytkowania jest jego prawidłowy montaż oraz prawidłowe używanie i konserwacja w w/w czasie.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Nabywcy zgodnie z przepisami o rękojmi uregulowanymi w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub usterki nabytego towaru spowodowane niewłaściwym montażem lub jego nienależytym przechowywaniem przez nabywcę.

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres:
Twój Parkiet Adam Burek ul. Strzeszyńska 219/1 Poznań 60-479

6. Postanowienia końcowe
Nabywca składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

Oferta dostępna w sklepie internetowym firmy Twój Parkiet Adam Burek jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, a wszelkie spory mogące powstać w związku z ich realizacją, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.